a+u 2021年8月号発売となりました !

北京フェリシモ生活提案店 設計: SAKO建築設計工社
施工: 北京市建築工程装飾公司
Felissimo Sksk Architects Beijing, China, 2004

新建築 2004年9月号 地中美術館
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2004年9月号